پژوهشنامه روانشناسی عدالت (EPR) - فرایند پذیرش مقالات