پژوهشنامه روانشناسی عدالت (EPR) - واژه نامه اختصاصی