پژوهشنامه روانشناسی عدالت (EPR) - اهداف و چشم انداز