دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 3-204 
1. بررسی مقایسه جهت گیری مذهبی و بهزیستی روانشناختی مادران دارای نوجوان تک فرزند با مادران دارای نوجوان چند فرزند

صفحه 7-30

حسن فربد مفیدی تهرانی؛ ارانوس قطبی نژاد بهرآسمانی؛ کوروش اسماعیلی؛ محمود شیخ پور


5. نقش عوامل فردی، خانوادگی و آموزشی بر افت تحصیلی دانش آموزان

صفحه 131-146

مریم کلهرنیاگلکار؛ مهشید جاه طلب ضیابری؛ عادل خالقی ثمرین؛ حمید ملکی نیا


6. بازکاوی و تحلیلی معناشناسی «آرامش» در قرآن کریم

صفحه 147-167

حسن احدی؛ احمد قلی زاده؛ مرتضی حبیبی سی سرا؛ سعید منتظرالمهدی