مقایسه بهزیستی روان شناختی درمتقاضیان جراحی زیبایی و افراد عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه بهزیستی روا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن‌شناختی متقاضیان مراجعه کننده به جراحی زیبایی با افراد غیر متقاضی در کلا‌نشهر تهران بود و در بازه زمانی اردیبهشت و خرداد ماه 1395 صورت پذیرفت. روش انجام پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علمی- مقایسه‌ای بود، جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه افراد متقاضی و غیر متقاضی جراحی زیبایی در بازه زمانی اردیبهشت و خرداد ماه 1395 بود، نمونه پژوهش شامل 200 نفر (100 نفر افراد مراجعه به کلینیک‌ها، 100 نفر افراد عادی) بودند که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. از پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی ریف، به‌عنوان ابزار پژوهش استفاده شد، برای تحلیل داده‌ها از نرم‫افزار SPSS-22 استفاده شد هم‌چنین در تحلیل داده‌ها از آزمون t گروه‌های مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که بین بهزیستی روان‌شناختی و مولفه‌های پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران، استقلال، تسلط بر محیط، زندگی هدفمند و رشد شخصیتی متقاضیان مراجعه کننده به جراحی زیبایی با افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد (01/0>p). بهزیستی روان‫شناختی متاثر از عوامل شخصیتی و از طرفی مؤلفه‌‌ای مهم در سلامت روان افراد می‌باشد و با توجه به نتایج به‌دست آمده در این پژوهش می‌توان گفت متقاضیان جراحی زیبایی به‌طور کلی بهزیستی روان‌شناختی پایین‌تری را نسبت به افراد عادی تجربه می‌کنند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluate The Effectiveness Of Nose Plastic Surgery On Psychological Well- Being In The Applicants Cosmetic Surgery

چکیده [English]

The aim of this study was Compare Psychological well- being of applicants referred to cosmetic surgery with non-applicant in Tehran and was carried out in the period of May and June 1395. The sample that was randomly selected consisted of 200 patients (100 patients referred to the clinics, 100 normal individuals). Psychological well-being questionnaire was used as research tools; the research was descriptive and causal-comparative for data analysis used from spss22 software. To analyze the data was used the independent t test. The results showed there are significant differences between the Psychological well- being and components of self-acceptance, Positive relations with others, Independence, Environmental mastery, Purposeful life and personality of applicants referred to cosmetic surgery and normal people, In this way, the average score of Psychological well- being and its components in ordinary people was more than the applicants Nose surgery (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cosmetic surgery and mental health
  • surgery applicant
  • the components of psychological well-being