تبیین بهزیستی روان‌شناختی و بهزیستی معنوی از طریق عدالت ادراک‌شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی/دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)

2 محقق/دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

این پژوهش با هدف تبیین بهزیستی روان‌شناختی و بهزیستی معنوی از طریق مولفه‌های عدالت سازمانی ادراک شده اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش کارکنان دو مجموعه صنعتی بودند که از میان آن‌ها به شیوه تصادفی ساده 277 نفر انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه عدالت سازمانی ادراک شده (شیبااوکا و همکاران، 2010)،‌ پرسشنامه‌ بهزیستی روان‌شناختی (محقق ساخته) ‌و پرسشنامه بهزیستی معنوی (گومز و فیشر، 2012) بودند. ‌داده‌ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل گردید. نتایج نشان داد که بین مولفه‌های عدالت سازمانی ادراک شده (توزیعی، رویه‌ای، بین-فردی و اطلاعاتی) با مولفه‌های بهزیستی معنوی و بهزیستی روان‌شناختی رابطه معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که از بین چهار مولفه عدالت سازمانی ادراک شده، عدالت توزیعی و رویه‌ای دارای توان پیش‌بین معنادار برای شکوفایی انسان‌گرایانه‌، طبیعت‌گرایی و شکوفایی فطرت‌گرایانه هستند. همچنین از بین چهار مولفه عدالت سازمانی ادراک شده، عدالت توزیعی و رویه‌ای دارای توان پیش‌بین معنادار برای بهزیستی روان‌شناختی بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explanation of Psychological and Spiritual Well Being Through Perceived Organizational Justice

نویسندگان [English]

  • Mohsen Golparvar 1
  • Akram Ahmadi 2
1 Faculty Member/Islamic Azad University, Isfahan (khorasgan) Branch
2 Researcher/ Islamic Azad University, Isfahan (khorasgan) Branch
چکیده [English]

This research was administered with the aim of determining psychological and spiritual well-being by components of perceived organizational justice. Research statistical population was the employees of two industrial organizations, among them 277 persons were selected using simple random sampling. Research instruments consisted of: perceived organizational justice questionnaire (Shibaoka et al, 2010), researcher made psychological well-being questionnaires and spiritual well-being questionnaire (Gomez & Fisher, 2012). Data was analyzed using Pearson’s correlation coefficient and multiple regression analysis. The results showed that there are significant relationships between perceived organization justice components (distributive, procedural, interpersonal and informational) with psychological and spiritual well-being. Also the results of multiple regression analysis showed that, among perceived organizational justice components, only procedural and distributive justice have predictive power for prediction of actualization of humanism, nature orientation and actualization of innate orientation. Among perceived organizational justice components, only procedural and distributive justice has predictive power for prediction of psychological well-being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perceived organizational justice
  • psychological well being
  • spiritual well being
  • Workplace