بررسی نقش عدالت سازمانی ادراک‌شده بر رضایت شغلی کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مدیریت دولتی، تهران، ایران

چکیده

یکی از موضوعاتی که بیشترین توجه دانشمندان در زمینه‌های روان‌شناسی صنعتی- سازمانی، مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی در سال‌های اخیر را به خود جلب کرده است، عدالت سازمانی است، ادراکات کارکنان از انصاف در سازمان‌ها. تحقیقات نشان می‌دهند که رفتارها و پاداش‌های منصفانه می‌توانند رفتارهای کاری مثبت از قبیل رضایت شغلی و سپس عملکرد کار را ارتقاء بخشند. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ادراک از عدالت سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان در صنایع نساجی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران است. جامعه آماری این تحقیق، 123 نفر از کارکنان صنایع نساجی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران می‌باشند، که 106 نفر به عنوان نمونه انتخاب، و برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌‌‌ استفاده شده، تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها نیز بوسیله نرم‌افزار SPSS انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که ادراک کارکنان نسبت به میزان رعایت عدالت در سازمان و ابعاد آن (عدالت توزیعی، مراوده‌ای و رویه‌ای) بر رضایت شغلی کارکنان تأثیر داشته است. درواقع سطح عملکرد کارکنان به شدت تحت تاثیر عدالت سازمانی و مولفه‌های آن است، بنابراین مدیران باید در فرآیندهای سازمانی، عدالت را در کل سازمان بگسترانند تا کارکنانی راضی و در نهایت مولد داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Role of Perceived Organizational Justice in the Employees’ Job Satisfaction

چکیده [English]

Organizational Justice - people's perceptions of fairness in organizations - is one of the topics that attracted the greatest interest of scientists in the fields of industrial-organizational psychology, human resources management, and organizational behavior in the recent years. Researches show that the fair behaviors and rewards could enhance positive work behaviors such as employees’ job satisfaction and then, it could enhance work performance. The purpose of the resent research is investigation of the role of perceived organizational justice in the employees’ job satisfaction in the Red Crescent Society's Textile Industries of the Islamic Republic of Iran. Statistical population of this study includes 123 employees of the Red Crescent Society's Textile Industries of the Islamic Republic of Iran, which 106 persons are selected as a sample, the data is collected by questionnaire, and data analysis also has been done by SPSS software. Research results showed that people perceptions to the extent of observation of organizational justice and its' dimensions (distributive justice, procedural justice, and interactional justice) influenced on the employees' job satisfaction. Indeed, employees' performance level sorely affected by organizational justice and its' dimensions. In the organizational processes, therefore, managers must spread the justice throughout organization to have satisfied and productive employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Justice
  • Job Satisfaction
  • Distributive Justice
  • Procedural Justice
  • Interactional Justice