بزهکاری دختران و پسران: نیمرخ روانی و شیوه‏ های مقابله‏ ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد صباشهر

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد بندرگز

چکیده

پژوهش حاضر به‏ منظور بررسی نیمرخ روانی و شیوه ی مقابله ای دختران و پسران بزهکار انجام شده است. روش پژوهش غیر آزمایشی و طرح آن دوگروهی بدون کنترل است. جامعه آماری پژوهش دختران و پسران مراکز اصلاح و تربیت شهر گرگان است، که به‏صورت در دسترس نمونه‏ ای شامل 100 نفر (50 دختر و50 پسر) انتخاب و با دو پرسش‏نامه SCL-90-R و سبک‏های مقابله‏ی بیلینگز و موس مورد سنجش قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل یافته‏ ها از آزمون‏های آماری نظیر t مستقل، تحلیل واریانس چند متغیره، و تحلیل واریانس با تکرار اندازه‏ گیری استفاده گردید که نتایج نشان می‏دهد نمونه‏ ی آماری از نظر روان‏شناختی نابهنجار بوده؛ نیمرخ روانی دختران بزهکار نسبت‏به پسران بزهکار تفاوت معنادار دارد. به این ترتیب که دختران در مقیاس‏های EXS ،DS ،SS ،OCS ،AS نمره‏های بالاتری نسبت‏به پسران داشتند. هم‏چنین بین شیوه‏ ی مقابله ای هیجان-مدار این دو گروه تفاوت معنادار مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Delinquent girls and boys: psychological profile and ways of coping

نویسنده [English]

  • mohsen Jadidi 1
چکیده [English]

Abstract:

Present research had been studied SCL-90-R profile and coping strategies among male and female delinquent prisoners. In this non-experimental study two groups of delinquents selected from juvenile penitentiaries of Golestan province. Sample consist of 100 male and female offenders who selected via non-convenient method (50 male, 50 female). They all administered SCL-90-R and coping scale. Recruited data indicate that the sample have abnormal psychological profile and maladaptive coping styles. Independent t-test, MANOVA, and repeated measure ANOVA showed the groups have significant difference in SCL-90-R profile. Female delinquents had elevated scores in EXS, DS, SS, OCS, AS scales than males. Also their coping styles were significantly different.
KEYWORDS: Delinquents, Juveniles, SCL-90-R, Coping styles

Abstract:

Present research had been studied SCL-90-R profile and coping strategies among male and female delinquent prisoners. In this non-experimental study two groups of delinquents selected from juvenile penitentiaries of Golestan province. Sample consist of 100 male and female offenders who selected via non-convenient method (50 male, 50 female). They all administered SCL-90-R and coping scale. Recruited data indicate that the sample have abnormal psychological profile and maladaptive coping styles. Independent t-test, MANOVA, and repeated measure ANOVA showed the groups have significant difference in SCL-90-R profile. Female delinquents had elevated scores in EXS, DS, SS, OCS, AS scales than males. Also their coping styles were significantly different.
KEYWORDS: Delinquents, Juveniles, SCL-90-R, Coping styles

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Delinquents
  • Juveniles
  • SCL-90-R
  • Coping styles