بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی در بیماران مبتلا به MS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

روانشناس

چکیده

زمینه و هدف : بیماری مولتیپل اسکلروزیس(MS)، از شایع ترین و مهم‫ترین اختلالات عصبی شناختی است. این بیماری دارای علائم نا خوشایند و غیرقابل پیش بینی و همراه با افزایش سطح ناتوانی جسمی و روحی است بنابراین نیاز به برنامه های ارتقای سلامت می باشد. پژوهش حاضر ارتباط بین کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی بیماران مبتلا به MS را بررسی می‫کند. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
روش بررسی: بدین منظور تمام بیماران مبتلا به MS واجد شرایط (160 نفر) در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران انتخاب و داده ها با پرسشنامه تلفیقی و تعدیل شده مشتمل بر سه بخش دموگرافیک، کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی و با روش مصاحبه جمع شد.
یافته ها: نتایج نشان داد بین دو متغیر کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی رابطه مستقیم معنی داری وجود دارد ابعاد روانی (53% ) و جسمی (3/57% ) در بیشتر بیماران نامطلوب بود. در مولفه های حمایت اجتماعی بیشترین حمایت مطلوب مربوط به بعد حمایت عاطفی بود (3/57%) ، به طوریکه 14% از واریانس کل کیفیت زندگی را به خود اختصاص می داد. تاثیر حمایت ابزاری و حمایت اطلاعاتی بر کیفیت زندگی از نظر آماری معنی دار نبود.
نتیجه گیری: اکثر بیماران از کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی مطلوبی برخوردار نبوده و با توجه به رابطه مثبت بین دو متغیر به خصوص تاثیر حمایت در بعد عاطفی بر کیفیت زندگی توصیه می شود، برنامه ریزان مراقبتی و مسئولین تصمیمی بگیرند تا علاوه بر تقویت حمایت ابزاری و اطلاعاتی حمایت عاطفی در این گروه تقویت و بدین ترتیب موجب بهبود کیفیت زندگی بیماران گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship between quality of life and social support in patients with multiple sclerosis

نویسنده [English]

  • marjan dokht mir mohammad ali
psychologist
چکیده [English]

Context and aim: Multiple Sclerosis (MS) is the most common nervous- Cognitive disorders. The disease has unpleasant and unpredictable symptoms and with increasing levels of physical and mental disability so the need to Improving health Programs. This present study examines the relationship between quality of life and social support in patients with MS.
Analysis method: For this purpose were selected from all eligible MS patients (160 patients) in hospitals of Tehran University of Medical Sciences. The data were combined questionnaire that included demographic, quality of life and social support and it was collected by interview.
Results: The results showed a significant direct relationship between the two variables quality of life and social support and it was unfavorable Psychological (53%) and physical (57.3%) in most patients. In components of social protection was the most favorable support for the components of emotional support (57.3%), So that accounted 14% of the total variance in their quality of life. So was not significant statistically effect of tool support and informational support on quality of life.
Conclusion: The majority of patients had not desirable quality of life and social support and considering the relationship between two variables, especially the impact of emotional support on quality of life It is recommended, care planners and administrators decide to strengthen support tools and information, in addition to emotional support, strengthen, and thus improve the quality of life in this group of patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Multiple sclerosis
  • Social Support
  • Quality of Life