ویژگیهای روانسنجی فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه‌سوتا-2 (MMPI-2RF) در افراد مبتلا به ایدز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانشجوی دکترا روانشناسی سلامت دانشگاه عدالت

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

4 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی

چکیده

هدف تحقیق، بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی فرم بازسازی‌شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه‌سوتا-2 (MMPI-2RF) در افراد متبلا به ایدز می‌باشد. روش تحقیق در حیطه تحقیقات روش‌شناختی با تأکید بر روان‌سنجی قرار می‌گیرد. جامعة آماری را تمامی مردان و زنان مبتلا به ویروس ایدز تشکیل می‌دهند که با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند، تعداد 61 نفر به‌عنوان نمونه، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش فرم بازسازی‌شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه‌سوتا- 2 (MMPI-2RF) است که دارای روایی و اعتبار مطلوبی می‌باشد. به منظور تعیین ضریب اعتبار پرسشنامه با تأکید بر تجانس درونی سؤالات از دو روش آلفا کرانباخ و روش دو نیمه کردن آزمون استفاده شده است؛ همچنین، به منظور بررسی ضرایب روایی از روایی ملاکی از نوع همزمان استفاده شده که در این راستا از پرسشنامه سنجش ابعاد آسیب‌شناسی شخصیت (DAPP-BQ) و همبستگی دو پرسشنامه مذکور با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و در نهایت، از روایی سازه از نوع سلسله مراتبی متعامد و تعیین ضریب وضوح‌گرایی استفاده شده است و یافته‌ها نشان داد که تمامی ضرایب اعتبار بالاتر از 70/0 بوده و نشان‌دهنده ضریب اعتبار مطلوب پرسشنامه حاضر در تمامی مقیاس‌های مورد بررسی می‌باشند. همچنین، فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه‌سوتا-2 (MMPI-2RF) با پرسشنامه سنجش ابعاد آسیب‌شناسی شخصیت در افراد مبتلا به ایدز دارای روایی همزمان است و دارای ساختار درونی بوده و شامل 50 مقیاس و 5 عامل می‌باشد. در نهایت، می‌توان عنوان نمود که مقیاس‌های این ابزار دارای روایی تفکیکی بوده و می‌توانند افراد مبتلا به ایدز را از افراد عادی تفکیک نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric of the Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 Restructured Form (MMPI-2RF) in people with HIV

نویسندگان [English]

  • shohreh shokrzadeh 1
  • parviz moradian zand 2
  • kambiz kamkari 3
  • roghayeh kiyakajori 4
چکیده [English]

The present research object to survey the features of modified questionnaire of multiphasic of Minnesota-2 in people suffering from HIV. The methodology of the research is based on the psychometric. research domain includes all the females and males suffering from HIV among which 61 people were selected randomly. The instrument used in this research contains the modified multiphasic form of Minnesota-2 (MMPI-2RF) which benefits from high validity and reliability. To calculate the validity of the questionnaire, two methods of alpha cronbach and spilit-halph were applied. Also, to evaluate the reliability, the type of index reliability has been applied. To do so, the questionnaire of personality pathology and correlation between two questionnaires were applied by using Pearson correlation. Finally, the reliability of the structure and clarification methods were used. The results show the reliability of over %70 which is an optimal reliability in a questionnaire. Also, the modified questionnaire for multi personality of Minnesota-2(MMPI-2RF) and the questionnaire of personality psychometric have reliability, and has inner structure.it includes 50 indexes and 5 factors. Finally, it can be concluded that the indexes in the instrument benefit from diferential reliability and is able to separate healthy people from people with HIV virus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • features of psychometric
  • the modified questionnaire for multiphasic of Minnesota
  • HIV