نقش عوامل فردی، خانوادگی و آموزشی بر افت تحصیلی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هییت علمی و استادیار دانشگاه عدالت

2 دانشجوی دکترا

3 دانشوی دکترا روانشناسی سلامت دانشگاه عدالت

4 دانشجوی دکترا روانشناسی سلامت دانشگاه عدالت

چکیده

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل اثر گذار بر میزان افت تحصیلی و همچنین تعیین روندهای آن بر دانش آموزان متوسطه دوم بود. جهت انجام پژوهش از روش آزمون رگرسیون دو متغیره استفاده شد.به همین منظور 200 نفر از دانش آموزان متوسطه دوم دخترانه و پسرانه منطقه 2 شهر تهران در سال تحصیلی95-94 13 به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.سپس از دانش‌آموزان خواسته شد به پرسشنامه افت تحصیلی پاسخ دهند.پرسشنامه شامل 16 سوال در سه بعد عوامل فردی، خانوادگی و آموزشگاهی بود. پایایی سوالات پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن 79/0 در بازه مورد قبول قرار داشت. و روایی سوالات پرسشنامه به روش روایی محتوا و با کسب نظر از اساتید متخصص مورد تایید قرار گرفت. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS21 و به روش تحلیل رگرسیون مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌های پژوهش نشان داد که عوامل فردی، خانوادگی و آموزشگاهی بر افت تحصیلی دانش آموزان اثر گذار است. لذا به منظور کاهش افت تحصیلی و جلو گیری از این مساله توجه ویژه به بهبود سه عامل فوق الذکر حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of individual, family and education on student academic drop

نویسندگان [English]

  • maryam kalhornia golkar 1
  • MAHSHID JAHTALABZIABARI 2
  • adel khaleghy samarin 3
  • hamid malekinia 4
2 phd scholar
چکیده [English]

Abstract This study aims to examine the factors have influenced the level of academic failure and determine trends on the second high school students. This study has used two variable regression analysis, so 200 students of girls and boys secondary schools of Region 2 in Tehran were selected by random sampling during the academic year 2005-2006. Then the students were asked to answer a academic failure questionnaire which contains 16 questions in three dimensions such as individual, family and the school factors. The reliability of the questionnaire was measured using Cronbach's alpha and 0/79 value was in the accepted range. And the validity of the questionnaire was approved using content validity with the opinions of professors. Data analysis was examined using the software SPSS21 using regression analysis. The results showed that individual factors, family and school influences on academic performance of students. So to reduce school failure and prevention of this problem , the aforementioned three factors must be considered specially Keywords: Academic.Performance, Personal.Factors, Family.Factors, School.Factors, Education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic.Performance
  • Personal.Factors
  • Family.Factors
  • School.Factors
  • education