رابطه جهت گیری مذهبی با نگرش به ارتباط قبل از ازدواج در بین دانشجویان مرکز کارگاه های آموزشی دانشگاه صنعتی شریف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد

2 دانشگاه

3 دانشجوی دکترای دانشگاه عدالت

4 دانشجوی دکترا روانشناسی سلامت دانشگاه عدالت

چکیده

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه جهت گیری مذهبی با نگرش به ارتباط قبل از ازدواج در دانشجویان مرکز کارگاه های آموزشی دانشگاه صنعتی شریف بود. جهت انجام پژوهش از روش تحقیق همبستگی استفاده شد. به همین منظور 250 دانشجو دختر و پسر به شیوه نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. سپس از دانشجویان خواسته شد تا پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت و نگرش به ارتباط قبل از ازدواج را تکمیل نمایند. پس از جمع آوری پرسشنامه ها و ورود آنها به نرم افزار spss و تحلیل داده ها انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد بین جهت گیری مذهبی و نگرش به ارتباط قبل از ازدواج همبستگی مثبت و بالایی وجود دارد؛ همچنین ضریب همبستگی بین نگرش به ارتباط قبل از ازدواج و جهت گیری مذهبی بیرونی برابر 71/0 و با متغیر جهت گیری مذهبی درونی 85/0 می باشد. بنابراین، نتایج نشان می دهد که جهت گیری مذهبی درونی رابطه معنا داری با نگرش به ارتباط قبل از ازدواج دانشجویان مرکز کارگاه های آموزشی دانشگاه صنعتی شریف دارد. پس می توان نتیجه گرفت که روی آوردن به مذهب و بخصوص جهت گیری درونی آن موجب بهبود نگرش به ارتباط قبل از ازدواج می شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between religious orientation and attitude to relation before marriage among the students centerat sharif university of workshops

نویسندگان [English]

  • pantea jahangir 1
  • zahra mahboobi niye 2
  • sohrab yaghoobi 3
  • mohammad ali jamshidi 4
2 university
چکیده [English]

Abstract The purpose of this study was the relationship between religious orientation and relationship before marriage among the students of the center for workshops in Sharif University. For this research, correlation method was used. Therefore 250 male and female students were selected by multistage sampling method. Then the students were asked to complete the questionnaire of Alport religious orientation and attitude to relation before marriage. After collecting the questionnaires, they were entered to SPSS software and data analysis was performed. The results show that there is a high positive correlation between religious orientation and attitude to relation before marriage. The correlation between attitude to relation before marriage and external religious orientation is 0.71 and with internal religious orientation is 0.85. Thus, the results show that internal religious orientation has meaningful relation with attitude to relation before marriage in student center’s workshops in Sharif University. So it can be concluded that attention to religion and especially its inner orientation is improved attitudes to relation before marriage. Keywords: relation before marriage, attitude, religious orientation

کلیدواژه‌ها [English]

  • relation before marriage
  • Attitude
  • Religious Orientation