بررسی مقایسه جهت گیری مذهبی و بهزیستی روانشناختی مادران دارای نوجوان تک فرزند با مادران دارای نوجوان چند فرزند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار دانشگاه عدالت

2 مشاور

3 دانشجوی دکترای سنجش و انداه گیری- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتیُ دانشگاه علامه طباطبایی

4 دانشجوی دکترا روانشناسی سلامت

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه جهت گیری مذهبی و بهزیستی روانشناختی مادران نوجوان تک فرزند با مادران نوجوان چند فرزند بود که با روش توصیفی غیر آزمایشی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی (پایه هفتم و هشتم) منطقه 2 شهر تهران در سال تحصیلی 94 – 93 بودند. به منظور اخذ نمونه ای مناسب برای جمع آوری اطلاعات از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند استفاده شد. بدین صورت که ابتدا از بین مناطق 22 گانه منطقه 2 تهران انتخاب و از بین آنها 4 مدرسه دخترانه و 4 مدرسه پسرانه انتخاب شدند. به دلیل بزرگی حجم جامعه و محدودیت های دسترسی به کل جامعه از روش تاباچینگ و فیدل (2001) برای برآورد حجم نمونه استفاده شد. میزان حجم نمونه 66 نفر برآورد گردید که با بیش براورد به منظور اخذ نمونه ای مناسب 70 نفر به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها دو پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت (1967) و بهزیستی روانشناختی ریف (1989) بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها مورد تأیید متخصصان قرار گرفت. همسانی درونی پرسشنامه جهت گیری مذهبی با استفاده از آلفای کرونباخ 71/0 و پایایی بازآزمایی آن 74/0 محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های خی دو و تحلیل واریانس چندمتغیری انجام شد. نتایج نشان داد که جهت گیری مذهبی و مولفه های آن و بهزیستی روانشناختی و مولفه های آن در مادران نوجوان تک فرزند بالاتر از مادران نوجوان چند فرزند است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Comparing Religious, Welfare and Psychological Orientation of Mothers with one Adolescent Offspring versus Mothers with Several Adolescent Offspring

نویسندگان [English]

  • hasan farbod mofidi tehrani 1
  • Oranoos ghotbinejad bahr asmani 2
  • koroush esmaeili 3
  • mahmood sheykhpoor 4
2 counceller
چکیده [English]

This paper aims to comparatively examine the religious, welfare and psychological orientation of mothers with one adolescent child versus those with more than one adolescent child that is carried out through non-experimental descriptive method. Statistical population of paper is male and female students of middle school (seventh and eighth grade) of Tehran district 2 in School year 2014-15. Purposeful sampling method is used for obtaining appropriate sample for collecting information. Thus, firstly, district 2 has been selected among all 22 districts of Tehran, and among them, 4 girl school and 4 boy schools have been singled out. Due to big size of population and limitation in access to entire population, Tabachnick & Fidell (2001) has been used for sample size. Sample size has been estimate 66 people, owing to overestimation for obtaining an appropriate sample, 70 persons are selected for final sample. Tool for data collection is two questionnaire, namely Allport’s religious orientation (1967) and Rif’s welfare and psychological questionnaire. Apparent and content validity of questionnaires have been confirmed by experts. Internal consistency for religious orientation questionnaire has been calculated 0.71 by Cronbach Alpha and retest reliability was 0.74. Welfare and psychology questionnaire has been calculated through Cronbach alpha coefficient. Data analysis has been done by inferential statistics (Chi two tests and multivariable variance analysis). Results show that religious orientation and its parameters and welfare and psychological orientation and its parameters in mothers with one adolescent child are higher than mothers with several adolescent children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious orientation
  • welfare and psychological orientation
  • single child
  • several children