الگوی تبیین دلزدگی زناشویی بر اساس باورهای غیرمنطقی با میانجی گری دشواری در تنظیم هیجانات در کارمندان متاهل دانشگاه علوم پزشگی دانشگاه تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مشاور رییس مجتمع بیمارستان امام خمینی و مدیر اجرایی بیمارستان

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد دانشکده روانشناسی واحد رودهن

چکیده

هدف این پژوهش آزمون یک الگوی ساختاری جامع و چند بعدی برای پیش بینی میزان دلزدگی زناشویی بود. که در آن دشواری در تنظیم هیجانات، ارتباط بین باور های غیرمنطقی را با دلزدگی زناشویی میانجی گری می کرد. جامعة مورد مطالعه این پژوهش افراد متاهل در سطح دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند که از بین آنها نمونه ای به حجم 320 نفر (154 زن، 165 مرد) با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای (زن ـ مرد) با نسبت برابر انتخاب شدند و به مجموعه ای از پرسش نامه ها پاسخ دادند. از پرسشنامه های آزمون باورهای غیر منطقی (IBT؛ جونز، 1968)، دشواری در تنظیم هیجان (DERS؛ گرتز و روئمر 2004) و دلزدگی زناشویی (پانیز ،1996) استفاده شد. اعتبار پرسشنامه های مذکور با روش آلفای کرونباخ احراز شد. نتایج الگوی معادلات ساختاری نشان داد، الگوی پیشنهادی از برازش خوبی برخوردار بود (65/2 χ2/df= ، 87/0GFI= ، 93/0NFI= و08/0RMSEA=). همچنین تمامی ضرایب مسیرهای الگوی پیشنهادی به غیر از مسیر مستقیم باورهای غیرمنطقی بر دلزدگی زناشویی معنادار بود (01/0P<). بنابراین دلزدگی زناشویی به خوبی از طریق باورهای غیر منطقی با میانجی گری دشواری در تنظیم هیجانات پیش بینی و تبیین شده است. در بررسی تفاوت های جنسیتی، نتایج اجرای آزمون تحلیل واریانس یک راهه نشان داد، تفاوت معنی داری بین زنان و مردان در باورهای غیرمنطقی، دشواری در تنظیم هیجانات و دلزدگی زناشویی وجود ندارد (05/0P>).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Irrational beliefs, difficulties in emotion regulation and marital disenchantment: A causal model

نویسنده [English]

  • nabiallah reza 1
چکیده [English]

The purpose of the present research was to test a comprehensive and Pervasive model to predict the amount of marital disenchantment. The difficulties in emotion- regulation, as mediator relations between irrational beliefs and marital disenchantment. The population studied in this research was the couple's who worked in Tartan University of medical sciences .sample size 320 (154 women, 165 men) have been choose among them with the aid of a Stratified random sampling by answering to a series of questionnaires. The questionnaires used in this study were: *scale of irrational beliefs (IBT, Jones'., 1968), *scale of difficulties in emotion regulation (DERS, Grtz and Roemer. 2004) and * scale of marital disenchantment (Pinze, 1996). The mentioned questionnaires reliability verified with Cronbach’s coefficient alpha. Result of structural equating modeling reveals that, suggested modeling was acceptable and fit index (χ2/df=2.65, GFI= 0.87, NFI =0.93, and RSMEA=0.08). Also all the suggested modeling route coefficients were significant (P<0.01), excluding the impact of irrational beliefs on marital disenchantment (P>0.05). Thus marital disenchantment well predicted and Explained via irrational beliefs and difficulties in emotion regulation. About Gender differences study, result of one-way analysis variance test showed that, there wasn’t major difference between men’s and women in irrational beliefs,

کلیدواژه‌ها [English]

  • irrational beliefs
  • difficulties in emotion regulation
  • marital disenchantment