نویسنده = حسن احدی
تعداد مقالات: 1
1. بازکاوی و تحلیلی معناشناسی «آرامش» در قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 147-167

حسن احدی؛ احمد قلی زاده؛ مرتضی حبیبی سی سرا؛ سعید منتظرالمهدی